דלג לתוכן

חיוב-אי תשלום במועד

מידע על חיובים בגין אי תשלום במועד

כאשר חשבונית נסיעות אינה משולמת במועד, שולחת חברת דרך ארץ חשבונית הכוללת חיוב מיוחד בגין אי תשלום במועד. חיוב זה, שמקורו בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) התשנ"ה - 1995, ושיעורו נקבע בתקנות כביש אגרה, מושת בגין כל נסיעה שלא שולמה במועד, ומכונה בתקנות "פיצוי והחזר הוצאות".

חשבונית החיוב בגין אי תשלום במועד מחושבת באופן הבא: מספר הנסיעות בחשבונית קודמת שלא שולמה במועד, כפול אחד משלושת תעריפי החיוב המצוינים להלן (בהתאם למספר החשבוניות שלא שולמו במועד, ביחס לאותו רכב).

קיימים שלושה תעריפי חיוב מיוחדים ובחירת תעריף החיוב נובעת ממספר החשבוניות שלא שולמו במועד, ביחס לאותו רכב:

  1. כאשר קיימת חשבונית אחת שלא שולמה במועד, תעריף החיוב הינו 14.04 ₪ (כולל מע"מ).
  2. כאשר קיימות שתי חשבונית שלא שולמו במועד, תעריף החיוב הינו 19.89 ₪ (כולל מע"מ).
  3. כאשר קיימות שלוש חשבונית ויותר שלא שולמו במועד, תעריף החיוב הינו 38.61 ₪ (כולל מע"מ).

    
*תעריפי החיוב נכונים ל- 1/04/2022

בקשה להפחתה / ביטול של חיובים בגין אי תשלום במועד:
קיימים שני גורמים אליהם ניתן להפנות בקשה להפחתה או ביטול של חיובים בגין אי תשלום במועד של אגרת נסיעות:

 א. פורום חיובים: פורום החיובים, הינו פורום פנימי שהוקם בחברת דרך ארץ, לצורך טיפול בבקשות להפחתה או ביטול של חיובים בגין אי תשלום במועד, לפנים משורת הדין.

להלן הקריטריונים על פיהם פועל הפורום:

  • הצטרפות למנוי בכביש 6: לקוח מזדמן המעוניין לצרף את רכבו למנוי בכביש 6 (דבר שאינו כרוך בהתחייבות או בתשלום דמי מנוי חודשיים ואף מוזיל משמעותית את תעריפי הנסיעה בכביש), ובמועד הצטרפותו למנוי קיימים ביחס לרכב האמור חובות בגין אי תשלום במועד, בהיקף של עד 2,500 ₪, ייהנה מהפחתה של 50% מהחיובים בגין אי תשלום במועד עם הצטרפותו למנוי. במידה והיקף החובות בגין אי תשלום במועד גבוה מ- 2,500 ₪, יתבקש הלקוח להעביר בקשה בכתב בטופס יעודי לפורום חיובים, בראשות מנהל ההפעלה, אשר יחיל את ההסדר האמור לעיל, אלא אם ימצא לפי שיקול דעתו, שאין מקום לכך בנסיבות המקרה ובהסתמך על נתוני העבר ונסיבות הפניה של אותו לקוח. במידה והרכב אינו ברשות הלקוח בעקבות העברת בעלות, גניבה וכו', יוכל הלקוח לצרף למנוי רכב אחר בבעלותו וליהנות מהפחתת החיובים, כמצוין לעיל.
  • דואר חוזר: במקרים בהם הוחזרו דברי הדואר שנשלחו על ידי חברת דרך ארץ (החזרה רצופה של לפחות שני דברי דואר רשומים, למעט במקרים בהם דבר הדואר הרשום לא נדרש על ידי הנמען), ישקול בחיוב פורום החיובים הפחתה או ביטול של החיובים בגין אי תשלום במועד, על פי נסיבותיו של כל מקרה.
  • נסיבות אישיות חריגות: פורום החיובים ישקול לגופו של עניין, הפחתה או ביטול של חיובים בגין אי תשלום במועד, במקרה של נסיבות אישיות חריגות (כגון אסון משפחתי, שירות מילואים וכד').
  • עדכון סכומי החיוב בגין אי תשלום במועד: לגבי חיובים בגין אי תשלום במועד שמקורם טרם הפחתת התעריפים שבוצעה ביום 1.4.04, ישקול פורום החיובים  בחיוב החלת התעריפים המעודכנים, וזאת על פי נסיבותיו של כל מקרה ולגופו של עניין. מובהר, כי האמור בסעיף זה יחול רק לגבי חיובים בגין אי תשלום במועד, בהתאם לתעריף הישן, אשר טרם נפרעו.
  • תקרה מקסימאלית לחיוב בגין אי תשלום במועד : סכום החיובים המקסימאלי לרכב, בגין אי תשלום במועד, יעמוד על סך של 7000 ₪ (לפני מע"מ). בכל מקרה בו חויב הלקוח מעבר לסכום זה, יופחתו החיובים לסך של  7000 ₪ (לפני מע"מ), וסכום זה יהווה בסיס להחלטת פורום החיובים, בהתאם לקריטריונים שצוינו לעיל.

    נבקש להדגיש כי פורום החיובים אינו מחליף את וועדות הערר (כמפורט בסעיף 2 להלן), הפועלות בהתאם לחוק.  

 

ב. ועדת הערר: ועדת הערר הינה ערכאה עצמאית בעלת סמכות שפיטה שהוקמה מתוקף חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) התשנ"ה – 1995 והתקנות שהותקנו על פיו. מדובר בגוף חיצוני שהוסמך מטעם המדינה לדון בחיובים של חברת דרך ארץ. לועדת הערר רשאי לפנות מי שחולק על חיוב או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי סעיף 12 לחוק. הפניה לועדת הערר אמורה להתבצע תוך  30 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב עליו חולקים או ממועד הפעלת הסמכויות כאמור.

נדגיש כי לאחר הגשת הערר ולאחר הגשת תשובת דרך ארץ – מוזמנים הצדדים לדיון בפני הועדה.

אנו ממליצים לפני פנייה לועדת הערר – לפנות בלחיצה כאן לשירות הלקוחות של דרך ארץ או בטלפון: 03-9081111 / 6116* וככל שלא נוכל לסייע עדיין תעמוד בידך האפשרות לפנות לוועדת ערר.

אופן הפניה לועדת הערר: על הלקוח לפנות למזכירות ועדת הערר בטלפון 03-6255878 (מענה קולי), להשאיר  את פרטיו,  והטפסים הרלוונטים ישלחו אליו, עם הנחיות כיצד להגיש את הערר.
את כתב הערר יש להגיש בעברית, ולהעבירו מודפס, חתום על ידי  העורר או בא כוחו, לכתובת: ועדת הערר- כביש חוצה ישראל, הרוקמים 26, מגדלי עזריאלי, בניין D קומה 4, חולון, מיקוד: 5885849 .

נבקש להדגיש כי פניה לועדת הערר אינה עוצרת או מעכבת המשך הליכי הגבייה מטעם חברת דרך ארץ. על מנת לעכב הליכי גביה יש להגיש לועדת הערר בקשה נפרדת.

יש לך שאלה?