מדיניות ניהול סביבה של דרך ארץ

החברה  מחויבת לצמצום ההשלכות הסביבתיות ושמירה על עקרונות פיתוח בר קיימא של התשתיות התחבורתיות מתוך אחריות, שקיפות והגינות המהווים בסיס לפעילותינו. אנו שמים דגש רב על ההיבטים הסביבתיים והנופיים של הכביש.


במסגרת הסכם ההפעלה, החברה נדרשת לפעול ע"פ דרישות כל דין וע"פ כל הדרישות החוזיות והחוקיות בנושאי איכות הסביבה הקיימות לרבות כפי שהן מופיעות במסמכים הסביבתיים השונים, המהווים חלק מההוראות המחייבות של תוכנית המתאר הארצית (תמ"א 31א/12-17).


בחברה פועלת ועדה ייעודית לאיכות הסביבה בראשות סמנכ"ל תפעול וטכנולוגיות – שמכהן גם כנציג ההנהלה לאיכות והמתכנסת מעת לעת ולפחות פעמיים בשנה לקביעת מטרות, יעדים והשגתם.


החברה מקיימת מערכת ארגונית המבוססת על תוכנית סביבתית שנתית (EMS  Environmental Management System) העוסקת בנושאים הסביבתיים הבאים:  רעש, זיהום אויר, צמחיה ונוף, חומרי הדברה, חומרים מסוכנים, ניקיון לרבות גרפיטי, שריפות, פסולת מוצקה, מקורות מים, בעלי חיים.

המדיניות הסביבתית מיושמת כלפי פנים לעובדי החברה, באמצעות פורום ה"משרד הירוק" המתכנס אחת לחודש/רבעון, החל מסוף שנת 2005. כמו כן כלפי הקבלנים (מצוין במסמכי ההתקשרות עימם), אשר מעורבים בתחומי ההפעלה והתחזוקה של הכביש.

 

דרך ארץ מוסמכת לפי התקנים הבינלאומיים הבאים:
           ·         ISO 9001:2008 תקן ניהול האיכות .
           ·         ISO 14001:2004 תקן ניהול איכות הסביבה.
           ·         OHSAS 18001 תקן ניהול בטיחות וגהות תעסוקתית.

 

ваше обращение зарегистрировано

в течении трёх рабочих дней наш представитель свяжется с Вами для оформления абонемента

Бесплатно и без обязательств оформляем абонемент и оплачиваем проезд по сниженному тарифу
* обязательные поля