איכות אוויר

כחלק ממחויבות חברת דרך ארץ בהסכם הזיכיון ועפ"י דרישות הצוות המלווה נבחנו מכלול ההשפעות הסביבתיות העתידית של הפעלת הכביש.

בתקופה שקדמה להקמת כביש 6 הוכן דו"ח שעסק בבחינת ההשפעות בהיבט של איכות הסביבה בקטע שבין מחלף ראש העין למחלף קסם, הקטע שבו קיימת הקרבה המכסימלית בין הכביש לבין בתי התושבים.

בחינת איכות הסביבה נעשתה על בסיס מודל אשר אושר ע"י הסוכנות לשמירה על הסביבה בארה"ב (EPA) ומקובל על המשרד להגנת הסביבה בארץ. המודל מתבסס על נתוני הכבישים ונפחי התנועה לשלב ההקמה, תחזית לשנת 2010 ושנת 2020.

המזהם אשר נבחן הינו תחמוצות חנקן (NOx), שהינו המזהם העיקרי הנפלט ע"י כלי הרכב והבעייתי ביותר מבחינת חריגות מהתקן הישראלי.

המסקנה הגורפת העלתה כי לא צפויים מטרדים של זיהום אויר בקטעים הנבדקים כתוצאה מהקמת פרויקט כביש 6, והכביש עומד בתקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה.