מדיניות ניהול סביבה של דרך ארץ

החברה  מחויבת לצמצום ההשלכות הסביבתיות ושמירה על עקרונות פיתוח בר קיימא של התשתיות התחבורתיות מתוך אחריות, שקיפות והגינות המהווים בסיס לפעילותינו. אנו שמים דגש רב על ההיבטים הסביבתיים והנופיים של הכביש.


במסגרת הסכם ההפעלה, החברה נדרשת לפעול ע"פ דרישות כל דין וע"פ כל הדרישות החוזיות והחוקיות בנושאי איכות הסביבה הקיימות לרבות כפי שהן מופיעות במסמכים הסביבתיים השונים, המהווים חלק מההוראות המחייבות של תוכנית המתאר הארצית (תמ"א 31א/12-17).


בחברה פועלת ועדה ייעודית לאיכות הסביבה בראשות מנהל ההפעלה של כביש 6 המתכנסת מעת לעת ולפחות פעמיים בשנה לקביעת מטרות, יעדים והשגתם.


החברה מקיימת מערכת ארגונית המבוססת על תוכנית סביבתית שנתית (EMS  Environmental Management System) העוסקת בנושאים הסביבתיים הבאים:  רעש, זיהום אויר, צמחיה ונוף, חומרי הדברה, חומרים מסוכנים, ניקיון לרבות גרפיטי, שריפות, פסולת מוצקה, מקורות מים, בעלי חיים.

המדיניות הסביבתית מיושמת כלפי פנים לעובדי החברה, באמצעות פורום ה"משרד הירוק" המתכנס אחת לחודש/רבעון, החל מסוף שנת 2005. כמו כן כלפי הקבלנים (מצוין במסמכי ההתקשרות עימם), אשר מעורבים בתחומי ההפעלה והתחזוקה של הכביש.

איכות הסביבה היא חלק מהעשייה שלנו בדרך ארץ (מפעיל וזכיין)- מוזמנים להכיר חלק מהנתונים בכביש 6 בלחיצה כאן.

דרך ארץ מוסמכת לפי התקנים הבינלאומיים הבאים: