אתיקה בדרך ארץ

הקוד האתי משקף את ההתחייבות הארגונית של כולנו לדבוק בערכי החברה ולנהוג באופן שישקף אותם.

הקוד האתי אינו בא להחליף חוקים, תקנות ונהלים החלים עלינו כעובדי דרך ארץ, אלא מהווה נדבך ערכי נוסף ומשלים.

להתנהלותנו בהתאם לערכי הקוד האתי ולמחויבותנו לארגון תרומה מכרעת להצלחתנו העסקית.

קוד ההתנהגות האתית מתייחס לכל בעלי העניין (כל מי שיש לו השפעה על החברה וכל מי שמושפע מהחברה) ומחזק את יחסי האמון ההדדיים בין העובדים, הלקוחות, בעלי המניות, הספקים והסביבה.

במסגרת גיבוש הקוד האתי, נבחנו ערכי החברה, תוקפו ועודכנו בהתאם.

צוות אתיקה פועל לצד ההנהלה לצמצום הפער בין הערכים המוצהרים להתנהגות הארגונית בפועל.

ערכי החברה הם: