הגנת הפרטיות

1.      מדיניות הגנת הפרטיות:

לקוחות יקרים, המידע שהינכם מוסרים לחברתנו נמסר מרצונכם החופשי. מידע זה יכול ויוחזק במאגר המידע של החברה עבור המטרות המפורטות במדיניות הגנת הפרטיות (לחצו כאן לעיון במדיניות הגנת הפרטיות של חברת דרך ארץ). מידע זה יכול ויימסר לצדדים שלישים בהתאם למטרות המפורטות במדיניות הגנת הפרטיות.

לידיעתכם, אין חובה חוקית למסור את המידע, אולם ללא מסירתו לא תוכל חברת דרך ארץ לצרפכם למנוי ו/או לספק לכם את כלל השירותים או חלקם.

2.      בקשה לעיון במידע:

המבקש לעיין במידע המוחזק אודותיו במאגר המידע (ובכלל זה שם, פרטי התקשרות ופרטי אמצעי תשלום)  יגיש לחברת דרך ארץ הייווייז מנג'מנט קורפורשין בע"מ (להלן: "דרך ארץ") בקשה בכתב, חתומה בידו בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981, אשר תכלול את כל הפרטים הבאים אודות נשוא המידע: שם מלא, מספר זיהוי, שם אב ומען מלא.

ככל שביקש נשוא המידע לעיין במידע המוחזק אודותיו באמצעות מי מטעמו, ייצרף לבקשת העיון ייפוי כוח מתאים (להלן: "בקשה לעיון במידע").

את הבקשה לעיון במידע ניתן להעביר באופנים הבאים:

א.      בדואר, לכתובת: ת.ד. 473, ראש העין, 4810401.

ב.      לפקס מספר 03-9081024.

ג.       לכתובת דוא"ל: pniot@dec-op.com.

3.      בקשה לתיקון המידע:

המבקש לתקן את המידע המוחזק אודותיו במאגר המידע, יגיש ל"דרך ארץ", באמצעות מכתב רשום, בקשה לתיקון המידע כשהיא חתומה על ידו (להלן: "בקשה לתיקון מידע"), לכתובת המצוינת לעיל.

לחילופין, לקוחות שהינם מנויים בלבד, יוכלו לבקש את תיקון המידע המפורט להלן אודותם באמצעות פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של "דרך ארץ": כתובת, טלפון, פרטי כרטיס אשראי, הוספה/הסרה של אנשי קשר, שינוי כתובת מייל וכל נתון המתייחס ללקוחות ושנמסר על ידם ל"דרך ארץ". הפניה תתבצע באמצעות התקשרות למספר הטלפון 03-9081111 או 6116*.

מצלמות אבטחה ומעקב

בכל מרכזי השירות של כביש 6 הוצבו מצלמות לצורך אבטחה מעקב ופיקוח